background
 

education

Bloembollen productie

 

Bloembollenteelt en bolbloementeelt kunnen niet zonder elkaar!

 

In de bollenteelt onderscheiden we voorjaars- en zomerbloeiers. Van de eerste groep, o.a. tulpen, narcissen, hyacinten en crocussen planten de telers de kleine bloembollen (het zogenaamde plantgoed) in de herfst. De rijen/bedden met bollen dekt de bloembollenteler zonodig nog af met een strolaag om bescherming te bieden tegen de winterkoude. Een hyacint kan bijvoorbeeld bij aanhoudende strenge vorst anders bevriezen.

Als in het voorjaar de gewassen bloeien zal de teler meestal de bloemen van de planten verwijderen. Het voorkómen van ziekten en bevordering van de groei zijn de belangrijkste argumenten hiervoor. De overige teeltzorgen bestaan o.a. uit bemesting, beregening, de selectie op ziekten en het voorkomen daarvan. De rooitijd van de voorjaarsbloeiers valt in de zomer. De kleine bloembollen worden hierna opnieuw gescheiden van de verkoopbare grote bloembollen.

Zomerbloeiers zoals dahlia’s, gladiolen en lelies gaan in het voorjaar de grond in. De bloembollenteler rooit deze bolgewassen weer vóór de winter. In grote lijnen zijn de teelthandelingen gelijk aan die van de voorjaarsbloeiers

Bloembollen worden bij zeer verschillende temperaturen bewaard. Er zijn bewaarruimtes te vinden tussen – 2° C en + 44° C. Met al die verschillende temperatuurbehandelingen wordt de natuur een beetje voor de gek gehouden. Hierdoor is het o.a. mogelijk de bloei te vervroegen of juist te verlaten, de bloeibaarheid te vergroten en zelfs ziekten te bestrijden.

Dit soort belangrijke behandelingen voor bloembollen kun je overal in de bollensector aantreffen: bij bloembollentelers, bloembollenhandelaren, speciale temperatuursbehandelingsbedrijven, bolbloementelers enz.

In vergelijking met vroeger zijn bloembollen niet in prijs gestegen. Dit komt door de verregaande mechanisatie in combinatie met het ontstaan van grootschalige bedrijven. Het planten, het aanbrengen en verwijderen van de winterbedekking, het koppen van de bloemen, rooien, sorteren, zelfs het alom bekende bollenpellen is voor een groot deel gemechaniseerd.
Dat wil niet zeggen dat er geen arbeidsprobeem is. In feite is dit naast het milieuvriendelijk telen één van de belangrijkste zorgen voor de bollenteler. Het kost ieder jaar weer veel moeite om voor de seizoensgebonden oogstpieken voldoende tijdelijke medewerkers te vinden.

Milieuzorg

Misschien vormt dit wel het belangrijkste aandachtspunt voor de tegenwoordige moderne bollenteler. De bollentelers beseffen dat de toepassingsmogelijkheden voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alleen maar verder zullen afnemen. Middelen verliezen hun toelating, de gebruikte hoeveelheden moeten omlaag en de toelating is aan steeds strengere regelgeving gebonden. In de bollensector zijn de verschillende organisaties toegetreden tot het Milieuplatform. In dit platform komt men tot initiatieven om de milieuproblemen evenwichtig aan te pakken. Verdere vermindering van het gebruik en afhankelijkheid van chemische middelen, meststoffen en energie zijn de belangrijkste onderwerpen.

Concrete afspraken (convenanten) zijn er met de overheid gemaakt over beperking van het energiegebruik en het middelengebruik. Resultaten van de milieudiscussie zijn bijvoorbeeld: spuitvrije zones langs de sloten, spuitvergunning, verplichte keuring veldspuiten, aangepaste spuittechniek, mestboekhouding, onderwerkverplichting voor dierlijke mest, de groeiende teelt van biologische bollen, enz.

Bolbloementeelt

Het grootste gedeelte van de geteelde bloembollen wordt gebruikt voor bloementeelt. Alle bloementeelt van irissen, tulpen, hyacinten, lelies, narcissen enz. is voorafgegaan door de bollenteelt. Voor een gedeelte vindt deze bolbloementeelt plaats op Nederlandse bloementeeltbedrijven. Een groot deel van de bloembollen vindt echter zijn weg naar bloementeeltbedrijven in het buitenland.

Ook op de bolbloemenbedrijven vinden interessante ontwikkelingen plaats. We kunnen daar ook schaalvergroting, automatisering en vernieuwde teeltsystemen waarnemen. Nieuwe ontwikkelingen zijn o.a.de bloementeelt van tulpen op water i.p.v. in grond en het gebruik van mobiele tafels. Bloembollenteelt en bolbloementeelt hebben heel veel met elkaar te maken. Ze kunnen zelfs niet zonder elkaar. (Het gaat immers om de bloem!)

Download hier het PDF bestand "The cultivation of bulbous plants as pot plants"